ΕΚΔΟΣΗ VISA ΓΙΑ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

 

Δικαιολογητικά:

 

Επαγγελματική (επίσκεψη για επαγγελματικούς λόγους)

Για Έλληνα Υπήκοο

 1. Διαβατήριο με 6μηνη ισχύ, υπογεγραμμένο και με δύο τουλάχιστον αντικρυστές κενές σελίδες.
 2. 2 φωτογραφίες πρόσφατες και έγχρωμες 3.5 Χ 4.5 με λευκό φόντο.
 3. Αίτηση από την πρεσβεία που θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.
 4. Πρόσκληση από την Σαουδική Αραβία στα Αραβικά γραμμένη που αναφέρει το όνομα του επιβάτη, το είδος της visa που θέλει να εκδώσει (μονή ή πολλαπλή),το επάγγελμά του , ο λόγος που ταξιδεύει και το πότε ταξιδεύει(καλό θα ήταν να μας την προωθήσετε να την ελέγξουμε).
 5. Γράμμα από την εταιρία που εργάζεται στην Ελλάδα στα Αγγλικά και να απευθύνεται στην πρεσβεία , και να ζητά την έκδοση visa για τον υπάλληλό της, να αναφέρεται το επάγγελμά του όπως ακριβώς αναγράφεται στην πρόσκληση και ο λόγος που ταξιδεύει στην Σαουδική Αραβία, το οποίο γράμμα μετά πρέπει να σφραγιστεί από το  αντίστοιχο Επιμελητήριο που ανήκει η εταιρεία του ενδιαφερόμενου. Επίσης δέχονται από την πρεσβεία το γράμμα χωρίς επικύρωση εφόσον προσκομίσουμε επιπλέον και την συνδρομή του τρέχοντος έτους από το εκάστοτε Επιμελητήριο.
 6. Εξουσιοδότηση προς το γραφείο μας στα Αγγλικά , όχι επικυρωμένη, που αναφέρει ότι εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο του …………….. ονόματος…… (κατά περίπτωση) όπως αναλάβει την διαδικασία έκδοσης visas. Θα το βρείτε στο συνημμένο αρχείο.
 7. Βεβαίωση Αποδοχής. Θα το βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

Κόστος (Visa)

 

Απλή βίζα: 145€
Πολλαπλή βίζα: 225€

Εργατική (διαμονή για εργασία).

O αιτών δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 21 ή άνω των 60 ετών, με την εξαίρεση των μηχανικών και των γιατρών.

 1. Υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ .
 2. 2 φωτογραφίες έγχρωμες 3.5 Χ 4.5 με λευκό φόντο.
 3. Αίτηση.
 4. Μια ηλεκτρονική επιστολή εξουσιοδότησης από τον εργοδότη προς τον αιτούντα.
 5. Σύμβαση εργασίας επικυρωμένη από το Σαουδαράβικο Εμπορικό Επιμελητήριο.
 6. Ο αιτών θα πρέπει να πάρει τον αριθμό της θεώρησης από την αρχή που εξέδωσε το έγγραφο της άδειας, που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εργασίας.
 7. ο αιτών θα πρέπει να συμπληρώσει την ιατρική γνωμάτευση για να αποδείξει ότι είναι απαλλαγμένος από χρόνιες μολυσματικές ασθένειες, θεωρημένη από το ιατρικό κέντρο.
 8. Επίσης ,τις ιατρικές εξετάσεις μπορείτε  να τις πραγματοποιήσετε στα εξής νοσηλευτικά ιδρύματα: ΥΓΕΙΑ, EUROMEDICA, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ή σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο που έχει στρογγυλή σφραγίδα. Οι εξετάσεις για να είναι έγκυρες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών στην πρεσβεία.
 9. Απόσπασμα Εκκαθάρισης Ποινικού Μητρώου.
 10. Όλα τα πτυχία και τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που θα υποβληθούν θα πρέπει να επικυρωθούν από την αρχή έκδοσης, και να είναι πανομοιότυπα με το τελευταίο επάγγελμα του αιτούντος.
 11. Φωτοτυπία του διαβατηρίου και όλα τα έγγραφα.

 

Κόστος (ταξιδιωτική ασφάλεια)

 

Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με την περίπτωση σας.

Από τον Ιούλιο 2016 η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας έχει προσθέσει μία ταξιδιωτική ασφάλεια/medical insurance η οποία είναι υποχρεωτική. Το κόστος ξεκινάει περίπου από 30 ευρώ και ανεβαίνει, κάποιες ελάχιστες φορές μπορεί και να ξεπεράσει τα 100 ευρώ.

Το κόστος εξαρτάται κατά βάση από την ηλικία του αιτούντος και από το αν ζητάει πολλαπλών εισόδων βίζα ή μίας εισόδου, καθώς από τις ημέρες παραμονής που δίνει η πρόσκληση ότι θα μείνει εκεί ο ενδιαφερόμενος.

Την τελική τιμή αυτής της παραπάνω χρέωσης θα την γνωρίζουμε την ημέρα που καταθέτουμε το διαβατήριό σας για έκδοση βίζας.

 

 

VIZAS FOR SAUDI ARABIA

 

Documents:

 

Professional (visit for business purposes)

For Greek nationals

 1. Passport with 6 months validity, signed and butt at least two blank pages.
 2. Two recent photographs and color 3.5 x 4.5 with a white background.
 3. Request from the embassy that you will find in the attached file.
 4. Invitation from Saudi Arabia in Arabic written indicating the passenger's name, the type of visa that wants to issue (single or multiple), his profession, why is traveling and when traveling (it would be us forward to check it).
 5. Letter from the company working in Greece in English and addressed to the embassy, ​​and ask for visa issuance for the employee, indicate the profession just as indicated in the call and why traveling to Saudi Arabia, which letter after It must be sealed by the respective Chamber of belonging to the company endiaferomenou.Episis accept the embassy letter without validation if they produce extra and assistance this year from the respective Chamber.
 6. Authorization to our office in English, not certified, indicating that empowers the ............... .. ...... official name (if applicable) as assume visas issuing procedure. You will find in the attached file.
 7. Acceptance Certificate. You will find in the attached file.

 

Cost (visa)

 

Simple visa: 145 € 
Multiple visa: 225 €

Workers (stay for work).

O applicant must not be less than 21 or over 60 years, with the exception of engineers and doctors.

 1. Signed passport with 6 months validity.
 2. 2 photos color 3.5 x 4.5 with a white background.
 3. Application.
 4. An electronic letter of authorization from the employer to the applicant.
 5. employment contract endorsed by the Saudi Chamber of Commerce.
 6. The applicant will need to get the number of the visa by the authority which issued the license document, issued by the Ministry of Labour.
 7. the applicant must complete the medical report to prove that it is free from chronic infectious diseases, endorsed by the medical center.
 8. Moreover, medical tests you can perform the following hospitals: HEALTH, EUROMEDICA, ATHENS MEDICAL CENTER or any public hospital that has a round seal. The tests to be valid must be made within one month from the date of filing of the embassy documents.
 9. Extract Clearing Criminal Records.
 10. All degrees and certificates of service received will have to be validated by the issuing authority, and is identical to the last occupation of the applicant.
 11. A photocopy of the passport and all documents.

 

Costs (travel insurance)

 

The cost is based on your case.

Since July 2016, the Embassy of Saudi Arabia has added one travel insurance / medical insurance which is mandatory. The cost starts from about 30 euros and goes up, some minimum times and can exceed 100 euros.

The cost is dependent on the age of the applicant and whether requesting a multiple-entry visa or an entry, and the days spent giving a call that will remain the person there.

The final value of the above charge will know the day we deposit your passport for visa requirements.

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1