Η εταιρία μας συνεχίζει να εργάζεται κανονικά εξυπηρετώντας πελάτες και υποψηφίους μέσω τηλεδιασκέψεων. Αγωνιζόμαστε μαζί με σας να βγούμε όλες και όλοι γεροί από αυτή την κρίση.

#stay_at_home_or_your_virtual_office

 

Executive Search

 

Our goal is to provide effective and efficient recruitment solutions on behalf of our clients. We are sourcing and tracking candidates, by using a variety of professional and scientific methods (structured interviews, competency-based interviews etc.).

Our search process begins with research from both our internal database and the best available external databases.

We meet weekly with our clients to review the progress made on their specific projects and discuss information regarding identified candidates, and potential.

Critical part of our success is our 24 years of experience; our executive team is working with structured interviews, Psychometric tests in association with Assessment Center Organizations.

 

1. Evaluation of the need and market mapping

2. Sourcing

3. Preliminary Screening

4. Short-listed candidates

 

Our research and assessment methodology:

 

 • We organize 2 interview sessions, one in writing and another orally, to assess the right candidate according to your company’s requirements,
 • We proceed to analytical presentation of every candidate’s potential, his or her personal vision, prior experience, detailed job description of past positions, in order to understand exactly if the candidate is qualified or not,
 • We prepare a report for every candidate that may suit your company’s needs, explaining in detail why we think that he/she will be a good candidate for the job you offer,
 • We pursue to provide additional candidates (if exist) with more or even less qualifications than the ones your company initially asked, for benchmarking reasons, so to inform you about the salary ranges or other conditions in our country.
 • We announce in the final step -upon your agreement only- the name of our client company, so to the candidate prepare himself or herself to meet with you or hold a Skype session or telephone conversation with your company,
 • We remain at your disposal during all the processes described above, so to be sure that all candidates fulfil your expectations, if not, we continue our search according to the detailed criteria of your choice.
 • We give you additional information about the reasons many candidates would not like to proceed, so you to learn better their expectations,
 • We make follow up sessions with the candidates hired, so to realize if they are happy or not with their new job, so to inform you in addition with your official performance appraisal procedures.

 

 

For any queries or more information, please contact us by pressing here

 

 

 

 

Positions Hrstrategy evaluates people for permanent employment:

 

Commercial:

Commercial Manager, Product Manager, Brand Manager, Buyer, Commercial support employees, Category Manager, Supply Chain Manager, Imports-Exports Coordinator, Customer Service.

Logistics:

Logistics Manager, Warehouse Manager, Transportation Manager, Fleet Manager, Truck Driver (C, D, E, C/E categories), Shift Manager, Skilled Workers.

Finance:

Finance Manager, Accounting Manager, Accountant, Accountant Assistant, Financial Analyst.

HR

HR Manager, HR Executive, Payroll, Training & Development, Compensation & Benefits, Employee Relations, Employment & Recruiting, HR Assistant.

Sales:

Sales Manager, Account Manager, Key Account Manager, District Manager, Area Manager, Store Manager and Deputy, Sales Assistant and Analyst, Store Employees.

Humanitarian:

Lawyer, Legal consultant, Medical Liaison, Scientific Assistant, Research Assistant, Medical Rep, Medical Director, Unit Manager, Regulatory Affairs, Doctor, Dentist, Registered Nurse, Laboratory Technician, Radiotherapist, Physiotherapist, Pharmacist.

Industry & Construction Engineers:

Production Manager, Shift Manager, Quality Control, Quantity Control, Surveyor, Site Manager, Project Manager, Designer, Automation Engineer, Production Engineer, OSHA, Civil Engineers, Architect, Mechanical Engineer, Electrical Engineer, Sales Engineer, Environmentalist, Naval Engineer, Electrician, Industrial Maintenance Personnel.

Hotel And HORECA:

Hotel Manager, Executive chef, Sous Chef, Night Auditor, Receptionist, Hotel Reservations and Sales, Housekeeping, Cleaner, Maid, Groom, Lifeguard, Waiter, Buffet, Barista).

Marketing:

Marketing Manager, Trade Marketing, Merchandiser, Marketing Executive, Communications, Public Relations, Digital Marketing.

Administrative:

Executive Secretary, Secretary.

Management:

General Managers, Operations Managers.

 

 
For any queries or more information, please contact us by pressing here

Αναζήτηση και Αξιολόγηση Στελεχών

  

Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε αποτελεσματική  αναζήτηση προσωπικού για λογαριασμό των πελατών μας. Αξιολογούμε τους υποψηφίους, με την χρήση πολλαπλών επαγγελματικών και επιστημονικών μεθόδων (δομημένες συνεντεύξεις, competency-based interviews, κ.λ.π.).

Η διαδικασία αναζήτησης  ξεκινάει με έρευνα από την εσωτερική μας βάση δεδομένων και παράλληλα με έρευνα στις καλύτερες διαθέσιμες βάσεις δεδομένων της αγοράς.

Συνεργαζόμαστε  καθημερινά με τους πελάτες μας  για να ελέγξουμε την πρόοδο στα  έργα και να συζητήσουμε  αναλυτικά για τους υποψηφίους και τις δυνατότητες τους.

Κρίσιμο μέρος της επιτυχίας μας είναι τα 26 χρόνια εμπειρίας μας στον χώρο. Η ομάδα μας χρησιμοποιεί επαγγελματική μεθοδολογία όπως δομημένες συνεντεύξεις και ψυχομετρικά τεστ  σε συνδυασμό με Assessment Centers.

 

Τα βήματα που ακολουθούμε για την αναζήτηση στελεχών είναι:

1. Αξιολόγηση  της ανάγκης  του πελάτη, καταγραφή αρμοδιοτήτων, καθορισμός του προφίλ του  ‘ιδανικού’ κατόχου της θέσης και χαρτογράφηση της αγοράς

2. Αναζήτηση των κατάλληλων βιογραφικών των Υποψηφίων

3. Προκαταρκτική εξέταση των βιογραφικών και εντοπισμός των καταλληλότερων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο κατάλογος των υποψηφίων προς συνέντευξη.

 

Η μεθοδολογία της έρευνας και της αξιολόγησης :

 • Οργανώνουμε 2 συνεντεύξεις,  μία προφορικά και μία γραπτά, για να αξιολογηθεί σωστά  ο υποψήφιος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της θέσης.
 • Προχωράμε σε αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων του κάθε υποψηφίου, των προσωπικών του/της οραμάτων, προηγούμενη εμπειρία , λεπτομερή περιγραφή εργασίας σε προηγούμενη θέση, για να καταλάβουμε ακριβώς αν ο υποψήφιος έχει τα προσόντα ή όχι.
 • Προετοιμάζουμε  report για κάθε υποψήφιο που να ταιριάζει στις προδιαγραφές της θέσης, αναφέροντας λεπτομερώς τα θετικά αλλά και τα αρνητικά του επαγγελματικού προφίλ του κάθε υποψηφίου.
 • Αναζητούμε πρόσθετους υποψήφιους  (αν υπάρχουν) με περισσότερα  ή λιγότερα  προσόντα  από αυτά που αρχικά ζητήθηκαν για την θέση, για λόγους συγκριτικής αξιολόγησης αλλά και για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σε θέματα μισθών καθώς και άλλες πληροφορίες που έχουν σημασία για την κάλυψη της θέσης.
 • Ανακοινώνουμε  το τελευταίο βήμα – με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη -  το όνομα της εταιρείας, έτσι ώστε ο υποψήφιος να προετοιμάσει τον εαυτό του /της  για να  συναντήσει ή να διεξάγει συνεδρία μέσω skype  ή τηλεφωνική συζήτηση με τους εκπροσώπους της εταιρείας που αναζητά την θέση.
 • Παραμένουμε στην  διάθεσή  του πελάτη κατά την διάρκεια όλων των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι υποψήφιοι εκπληρώνουν τις προδιαγραφές της θέσης,  και  αν όχι, συνεχίζουμε την ερευνά μας.
 • Σε περίπτωση που κάποιοι υποψήφιοι δεν ενδιαφερθούν να συνεχίσουν την διαδικασία, ενημερώνουμε τον πελάτη γι’ αυτό καθώς και για τους λόγους που δεν ενδιαφέρθηκαν.
 • Όταν ο υποψήφιος προσληφθεί, και εφόσον ο πελάτης επιθυμεί, συνεχίζουμε την επαφή έτσι ώστε να κατανοήσουμε πως νοιώθουν  με την νέα τους εργασία και να ενημερώσουμε στη συνέχεια τον πελάτη.

  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

 

 

 

Θέσεις για τις οποίες η Hrstrategy Human Resources αξιολογεί στελέχη και υπαλλήλους

 

Εμπορική Διεύθυνση:

Εμπορικού Διευθυντή, Product Manager, Brand Manager, Αγοραστές, Υπάλληλοι Εμπορικής Υποστήριξης, Category Manager, Supply Chain Manager, Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εξυπηρέτησης Πελατών.

Logistics:

Διευθυντής, Προϊστάμενος Αποθήκης, Προϊστάμενος Διανομής, Προϊστάμενος Στόλου Οχημάτων, Οδηγοί φορτηγών (Γ, Δ, Ε, Γ/ΕC,), Υπεύθυνος Βάρδιας Αποθηκών και Διανομής, Εργατοτεχνίτες και pickers.

Οικονομική Διεύθυνση:

Οικονομικός Διευθυντής, Προϊστάμενος Λογιστηρίου, Λογιστές, Βοηθοί Λογιστή, Οικονομικός Αναλυτής.

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Προϊστάμενος Μισθοδοσίας, Προϊστάμενος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης, Αμοιβών & Παροχών, Εργασιακών Σχέσεων, Απασχόλησης & Προσλήψεων, Βοηθοί HR.

Διεύθυνση Πωλήσεων:

Διευθυντής Πωλήσεων, Account Manager, Key Account Manager, District Manager, Area Manager, Διευθυντής Καταστήματος & Αναπληρωτής, Αναλυτές Πωλήσεων, Στελέχη και Υπάλληλοι καταστημάτων.

Ανθρωπιστικά Επαγγέλματα:

Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος, Medical Liaison, Επιστημονικός Βοηθός, Ερευνητής, Ιατρικός Αντιπρόσωπος, Ιατρικός Διευθυντής, Unit Manager, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Αδειούχος Νοσηλευτής, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων , Ακτινοθεραπευτής, Φυσιοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής, Φαρμακοποιός.

Μηχανικοί Βιομηχανίας και Κατασκευών:

Διευθυντής Εργοστασίου, Διευθυντής Παραγωγής, Προϊστάμενος Βάρδιας, Ποιοτικού Ελέγχου, Quantity Control, Επιθεωρητής, Εργοταξιάρχης, Σχεδιαστής, Μηχανικός Αυτοματισμού, Μηχανικός Παραγωγής, Υγιεινής & Ασφάλειας, Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων,  Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Πωλήσεων, Περιβαλλοντολόγος, Ναυπηγός, Ηλεκτρολόγος, Πρακτικός Μηχανικός.

Τουρισμός & Εστίαση:

Διευθυντής Ξενοδοχείου, Executive chef, Sous Chef, Night Auditor, Receptionist, Κρατήσεων και Πωλήσεων, Housekeeping, Καθαριστής, Καμαριέρης, Groom, Ναυαγοσώστης Πισίνας, Σερβιτόρος, Βοηθός Σερβιτόρου, Μπουφετζής, Barista).

Marketing:

Διευθυντής Marketing, Trade Marketing, Merchandiser, Communications, Δημοσίων Σχέσεων, Digital Marketing.

Διοικητικής Υποστήριξης:

Γραμματέας Διεύθυνσης, Γραμματέας. 

Ανώτατη Διοίκηση:

Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Λειτουργιών.

 

 


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

 

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2020 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1