Η εταιρία μας συνεχίζει να εργάζεται κανονικά εξυπηρετώντας πελάτες και υποψηφίους μέσω τηλεδιασκέψεων. Αγωνιζόμαστε μαζί με σας να βγούμε όλες και όλοι γεροί από αυτή την κρίση.

#stay_at_home_or_your_virtual_office

 

 Performance Evaluation 

 

Performance evaluation is a daily "tool" used for centuries informally, while in the last 50 years has taken the shape of a formal and commonly prescribed written procedure. The purpose of the "tool" has always been to maximize the quality and quantity of information to and from the management and employees respectively, in order to improve their performance.

 

The latter, even if not affecting the employee himself, is very likely to touch the family members to thereby reduce the total family income. The moral of society and therefore the workforce affected very significantly, which leads to productivity reduction.

 

Since wage increases, extraordinary productivity pay, overtime, other benefits are probably extinct in the country, the only solution nowadays to increase business productivity through human labor, is the frequent communication beteween management and employees, the establishment of a stable and formal dialogue model together with obvious for both sides benefits.

 

We deliver performance evaluation programs for businesses, supporting the administration and the staff in their implementation. Your profits, our purpose!

 

For any queries or more information, please contact us by pressing here:

Αξιολόγηση Απόδοσης

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης της απόδοσης είναι ένα καθημερινό “εργαλείο” το οποίο εφαρμόζεται από αιώνων ανεπίσημα αλλά ενσυνείδητα, ενώ στα τελευταία 50 χρόνια έχει λάβει τη μορφή επίσημης και προκαθορισμένης συνήθως γραπτής διαδικασίας. Ο σκοπός του “εργαλείου” ήταν πάντα να μεγιστοποιεί την ποιότητα και ποσότητα ενημέρωσης από και προς την ιδιοκτησία και τους εργαζομένους αντίστοιχα, προκειμένου να βελτιώνεται η απόδοσή τους.

Μιας και αυξήσεις μισθών, έκτακτες αμοιβές παραγωγικότητας, υπερωρίες, λοιπές παροχές έχουν μάλλον εξαφανιστεί καθολικά στη χώρα, η μόνη λύση στις μέρες μας να αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων μέσω της ανθρώπινης εργασίας, είναι η συχνή επικοινωνία της διοίκησης με τους εργαζομένους, η εγκαθίδρυση ενός σταθερού και επίσημου μοντέλου διαλόγου μαζί τους με προφανή και για τις δύο πλευρές οφέλη.

 

Υλοποιούμε προγράμματα αξιολόγησης της απόδοσης για επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας τη διοίκηση και τα στελέχη στην εφαρμογή τους. Τα δικά σας κέρδη, δικός μας σκοπός!

 

 


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2020 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1