Υπηρεσίες Προσωρινής Διοίκησης Προσωπικού

 

Σκοπός

Η ανάληψη της πλήρους ευθύνης όλων των δραστηριοτήτων και ενεργειών του τμήματος Διοίκησης Προσωπικού (HR Management)  μιας εταιρίας, και η  διοίκηση του προσωπικού του τμήματος (εφόσον υπάρχει).

Ο ρόλος επιτελείται από ένα έμπειρο στέλεχος Διεύθυνσης Προσωπικού που διαθέτει ευρεία κατανόηση της της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, και υποστηρίζεται πλήρως από την εταιρία μας.

Η παρουσία του στελέχους (Διευθυντή ή Προϊσταμένου) στις εγκαταστάσεις του πελάτη ποικίλλει από ένα ελάχιστο 10 ωρών την εβδομάδα έως και πλήρη απασχόληση, αναλόγως των αναγκών και των προτεραιοτήτων της εταιρίας-πελάτη.

Η διάρκεια της προσωρινής υπηρεσίας μπορεί να έχει μία περιορισμένη χρονική διάρκεια από τρεις (3) έως και δώδεκα (12) μήνες, και μπορεί να μετεξελιχθεί σε έναν μόνιμο, σε εξωτερική βάση συνεργασίας, ρόλο.

 

Βασικά καθήκοντα και υπευθυνότητες:

Δίνει κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, των διαδικασιών, υπηρεσιών και συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών αμοιβών και παροχών,  πληροφοριακών συστημάτων, διοίκησης της απόδοσης, προσλήψεων και ανάπτυξης προσωπικού. 

Διενεργεί  αναθεώρηση των πολιτικών, διαδικασιών, υπηρεσιών και συστημάτων διοίκησης προσωπικού, υποβάλλοντας προτάσεις βελτίωσης δυνάμει της μεγάλης εμπειρία του στελέχους, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην αναδόμηση της ομάδας διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρίας-πελάτη.

Συντονίζει και  συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία προσλήψεων, συνεντεύξεων και επιλογής προσωπικού για όλες τις κενές θέσεις. 

Συνεργάζεται στενά με όλα τα στελέχη της εταιρίας-πελάτη για την ανάπτυξη των εργαζομένων της ομάδας τους.

Συνεργάζεται με τα ανώτατα στελέχη της εταιρίας παρέχοντας κατεύθυνση κατά το χειρισμό των εργασιακών σχέσεων και της διοίκησης της απόδοσης με έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών και προκλήσεων.

Συνεργάζεται με το προσωπικό της εταιρίας για: 1) την επίβλεψη των λειτουργιών της  διοίκησης του προσωπικού προκειμένου να συμμορφώνονται με την ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 2) την έγκαιρη διάγνωση  προβλημάτων και πιθανών κινδύνων, 3) την ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων της διοίκησης προσωπικού της εταιρίας με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας.

Εγγυάται την ορθή εφαρμογή των εταιρικών πολιτικών αμοιβών και παροχών, μισθοδοσίας, ασφαλιστικών παροχών, παρέχοντας αναλύσεις που οδηγούν στην αποτελεσματική  διαχείριση του κόστους, στην διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρίας και την κανονιστική της συμμόρφωση. 

Επιβλέπει την διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης στελεχών, μέσω προγραμμάτων διαδοχής, και συμβουλευτική που οδηγεί στην επαγγελματική ανάπτυξη.

Ενθαρρύνει και προωθεί την συνεργασία ανάμεσα στα στελέχη και τους εργαζόμενους στοχεύοντας στην  επίλυση πιθανών προβλημάτων.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας παρέχουμε κάθε δυνατή μελλοντική υποστήριξη στις ανάγκες οργάνωσης της εταιρίας σας.

 

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας: Επικοινωνία

 

 Δείτε περισσότερες υπηρεσίες μας πατώντας εδώ

 

Interim HR Management

 

Purpose 

Assume the full responsibility of all activities and tasks of the HR function/department of a company and manage the existing HR team (if any).

 The role is performed by an HR leader with a broad understanding of human resources management and is supported and supervised by our Company (HR Strategy)

The on site presence of the HR leader (Director or Manager) ranges from a minimum of 10 hours/week to full time, depending on customer’s needs and priorities.

The duration of the Interim HR Management may have a limited duration of three (3) to twelve (12) months and may be developed into a permanent, potentially outsourced, role.

 

Essential Duties and Responsibilities:

Provide direction for the management of HR policies, procedures, services, and systems, including compensation and benefits, HRIS, performance management, recruitment, and staff development;

Conduct a needs assessment of HR policies, procedures, services, systems, and staff resources, with recommendations geared toward the recruitment of a long-term Director/Manager of Human Resources and potential restructuring of the team;

Coordinate and participate in the recruitment, interview, and selection process for all vacant positions;

Work with the Company’s Senior Managers on staff development initiatives;

Work with Company’s Senior Managers to provide HR guidance on employee relations and performance management, with an emphasis on early identification and resolution; facilitate solutions to staff/management challenges;

Work with the HR staff for the oversight of 1) HR operational activities to drive infrastructure initiatives to support HR management and compliance with applicable employment and labor laws in Greece and abroad if needed 2) identify and bring management attention on all potential liability issues and 3) align HR priorities with Company’s strategic direction;

Provide HR leadership for all benefit plans (health plan, workers compensation, unemployment and retirement) and salary administration programs including analysis of cost-effectiveness, market competitiveness, internal equity and compliance;

Provide oversight for leadership development and key talent retention efforts, including succession planning, coaching/counseling, and professional development;

Encourage and advance an HR culture of collaboration and problem solving to support Company’s management and staff.

 

We remain at your disposal in order to assist you in your future needs or other questions you may have about the Greek labor market.

 

You may contact us by pressing here:

 

 

See more services by pressing here

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Νοέμβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 Assemlers                        Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software   Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)               (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Assistant Administrative    Branch Manager                   50 Doctors in the 

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                              Manager στη Γκάνα            στη Γκάνα                              Kingdom of Saudi Arabia

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1