Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: 

αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους!

 

 

Συμβουλές συνέντευξης και σταδιοδρομίας

Προετοιμαστείτε καλύτερα για την αγορά εργασίας γνωρίζοντας τα είδη των συνεντεύξεων πρόσληψης τα οποία μπορείτε να αντιμετωπίσετε.

 

Συνήθως με τον όρο «συνέντευξη», εννοούμε την προφορική, πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση επικοινωνίας στον ίδιο χώρο, αλλά ο όρος δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό. Θα μπορούσε να είναι γραπτή επίσης, δια τηλεφώνου, δια τηλε-διασκέψεως, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και άλλων πρόσφορων μέσων.

Οι συνεντεύξεις μπορεί να διεξάγονται από έναν λήπτη ή περισσότερους οι οποίοι μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις καλούνται «ομάδα» (group ή assessment center) την οποία αποτελούν εκπρόσωποι περισσοτέρων της μίας διευθύνσεων μίας εταιρίας. Προφανώς πρόκειται για διευθύνσεις με τις οποίες ο εργαζόμενος θα συνεργαστεί στενά έστω και με έμμεσο τρόπο και έτσι έχουν ιδία άποψη περί των χαρακτηριστικών που πρέπει να συγκεντρώνει ο υποψήφιος προς εργασία στην συγκεκριμένη εταιρία.

Οι «δομημένες συνεντεύξεις» συνήθως διεξάγονται βάσει ενός συγκεκριμένου ερωτηματολογίου το οποίο έχει εκ των προτέρων καταρτιστεί-δομηθεί και από αυτή την έννοια παράγεται και  ο όρος.

Δεν διαφέρει πολύ ο όρος «μη-δομημένη» στην περίπτωση όπου ο λήπτης της συνέντευξης είναι έμπειρος, αλλά δεν χρησιμοποιεί εμφανώς κάποιο ερωτηματολόγιο, με αποτέλεσμα να το κάνει να μοιάζει μεν αλλά να μην είναι τόσο ελεύθερη η συζήτηση με τον υποψήφιο.

Πριν τη συνέντευξη, κατά τη διάρκειά της ή μετά το πέρας της, μπορεί να προταθούν ψυχο-τεχνικά εργαλεία στον υποψήφιο. Κάποιες εταιρίες ψυχο-μέτρησης, μέσω γραπτών συνήθως ερωτηματολογίων, είναι σε θέση να ανακαλύψουν κάποιες πτυχές του ανθρώπινου χαρακτήρα οι οποίες είτε δεν φάνηκαν «δια γυμνού οφθαλμού» κατά τη διάρκεια της ή των συνεντεύξεων, είτε οι λήπτες τους δεν έχουν την ικανότητα να τις αναδείξουν.

Πολυεθνικές εταιρίες με σύνθετο βαθμό οργάνωσης, συνήθως προτείνουν στους υποψηφίους, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης σειράς συνεντεύξεων στην Ελλάδα, την επανάληψη αυτών, με λήπτη ένα άλλο στέλεχος το οποίο εδρεύει στο εξωτερικό. Είναι πολύ πιθανό να ζητηθεί από τον υποψήφιο ο αριθμός τηλεφώνου του και να οριστεί ένα συγκεκριμένο τηλεφωνικό ραντεβού, προκειμένου ο υποψήφιος να δεχθεί μία τηλεφωνική κλήση και να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων. Η σειρά αυτή των συνεντεύξεων -αναλόγως της σημαντικότητας της θέσης-έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί και να υπερβεί τις 5.

Διόλου απίθανο, για θέσεις εργασίας μεσαίου ή ανωτέρων επιπέδων, να δεχθεί πρόταση να επισκεφθεί τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στο εξωτερικό προκειμένου να συναντήσει το στέλεχος προσωπικά.
 

Τέλος η εταιρία μας εφαρμόζει το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο Competency Based Interviewing το οποίο είναι δομημένο επάνω στις ικανότητες των υποψηφίων.