Millions of new strategies invented each year worldwide, only a few thousands survive: those implemented by the right persons!

 

 

International Career Information (in Greek and English)

Για να εργαστείς γενικότερα στη Γαλλία, θα πρέπει να έχεις μια γενική εικόνα του τι απαιτείται. 

 

Έτσι, τα πρώτα πράγματα που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου αν αποφασίσεις να εργαστείς στην Γαλλία είναι τα εξής: Εφόσον είσαι Ευρωπαίος πολίτης, δε χρειάζεσαι βίζα ούτε κάποια άδεια εργασίας. Kατά την μετοίκησή σου, δεν χρειάζεται να εγγραφείς στο ∆ημοτολόγιο του ∆ήμου στον οποίο θα διαμείνεις.

 

Για τη μισθοδοσία:

απαιτείται άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού (όλες οι μισθοδοσίες γίνονται διατραπεζικά). Για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού, είναι απαραίτητη η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής – άρα , προϋποτίθεται η ενοικίαση καταλύματος ή προσφορά καταλύματος από τρίτον (chez quelqu’ un) - και το διαβατήριο (passeport). Η ελληνική αστυνομική ταυτότητα δεν επαρκεί διότι στη Γαλλία είναι απαραίτητο να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης κάτι που δεν συμβαίνει με την ελληνική ταυτότητα. Για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού, μπορείς να αντλήσεις πληροφόρηση από την Ιστοσελίδα: http://www.france.fr/venir-enfrance/reponse/comment-ouvrir-un-compte-bancaire-en-france

 

Η κοινωνική ασφάλιση (Sécurité sociale):

είναι υποχρεωτική και δεν πληρώνεται μέσω επιβολής φόρων, αλλά από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο (πχ. για την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση ο εργοδότης πληρώνει περίπου το 20%). Οι ασφαλιστικές κρατήσεις παρακρατώνται απευθείας από τον μισθό του εργαζομένου και ο εργοδότης πληρώνει κάθε μήνα την αναλογία του στο ασφαλιστικό ταμείο (όπως στην Ελλάδα). Για την κοινωνική ασφάλιση, μπορείς να αντλήσεις πληροφόρηση από την Ιστοσελίδα: http://www.securite-sociale.fr Χρειάζεται επίσης να αποκτήσεις αριθμό εφορίας. Στην αρχή της εργασίας, παραλαμβάνεται μια κάρτα φορολόγησης με το αντίστοιχο ΑΦΜ. Ο αριθμός αυτός δίδεται στον εργοδότη. Η παρακράτηση γίνεται απευθείας από τον μισθό μηνιαίως, αλλά στο τέλος κάθε έτους γίνεται κανονικά φορολογική δήλωση (Declaration d’impots sur revenus), η οποία φορολογεί τα ετήσια εισοδήματα με βάση την φορολογική κλίμακα στην οποία ανήκει ο κάθε πολίτης. Είναι απαραίτητη η γνώση της γαλλικής γλώσσας, έστω σε βασικό επίπεδο.

 

Η αίτηση για θέση εργασίας:

σε εταιρεία που δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη είναι εξαιρετικά συχνή στη Γαλλία, και μπορεί επίσης να αποδειχθεί αποτελεσματική. Θα πρέπει ωστόσο η αίτηση να ακολουθεί όλες τις σχετικές προϋποθέσεις που απαιτούνται (σχετικά προσόντα, βιογραφικό διαμορφωμένο σύμφωνα με τη φιλοσοφία της εταιρίας και της θέσης, αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή). Σχετικά με την αίτηση, θα πρέπει να έχεις υπόψη ότι είναι πιθανό να πρέπει να συμπεριλάβεις τα ακόλουθα (τουλάχιστον για θέσεις εργασίας με απαιτητικό εργασιακό προφίλ):  μεταφρασμένα αντίγραφα Πτυχίων/Πιστοποιητικών/∆ιπλωμάτων  συστατικές επιστολές  δείγματα εργασίας για εξειδικευμένες θέσεις  Βιογραφικό Σημείωμα : Σε σχέση με την επιλογή της τοποθέτησης φωτογραφίας στο βιογραφικό σημείωμα, να σημειώσουμε πως οι Γάλλοι δεν είναι θετικά προσκείμενοι σε σχέση με αυτό, εκτός εάν πρόκειται για κάποια τεχνοκρατικού χαρακτήρα ιδιωτική εταιρεία.

Στη Γαλλία δεν υπάρχει διαχωρισμός ΤΕΙ και ΑΕΙ όπως στην Ελλάδα. Στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα συνηθίζεται να αξιολογούν το επίπεδο μόρφωσης ανάλογα με τα έτη σπουδών που ολοκληρώνει κανείς μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο 

 

France - Niveau National

Bref aperçu du marché du travail

 

La population française a atteint 67,2 millions d'habitants au 1er janvier 2018, soit une croissance de 233.000 personnes (+0,3%) sur un an, néanmoins marquée par une baisse des naissances pour la troisième année consécutive. La progression de la population, à un rythme moins soutenu que les années précédentes (+0,5% entre 2008 et 2013 et +0,4% entre 2014 et 2016), est majoritairement portée par le solde naturel (différence entre le nombre de naissances et de décès), +164.000 personnes, même si ce nombre est "historiquement bas". 

 

En 2018, en France, 71,9 % des personnes âgées de 15 à 64 ans étaient actives au sens du Bureau international du travail (BIT). Ce taux a augmenté de 0,4 point en 2018, atteignant son plus haut niveau depuis 1975. 

 

En 2018, 27,1 millions de personnes occupent un emploi. Parmi les salariés, 84,7 % ont un emploi à durée indéterminée. 18,5 % des personnes ayant un emploi, travaillaient à temps partiel, soit un recul de 0,3 point sur un an.

 

Avec 2,7 millions de chômeurs au sens du BIT, le taux de chômage s’établit à 8,8 % au 4ème trimestre 2018. La baisse amorcée en 2016 se poursuit, mais de façon plus modérée : – 0,3 point en 2018, après – 0,7 point en 2017. Elle est plus marquée pour les jeunes et les moins qualifiés. Le chômage de longue durée concerne 3,8 % des actifs en 2018, en recul de 0,4 point sur un an. Plus fréquent chez les jeunes actifs, le chômage est plus durable pour leurs aînés.

 

Les intentions de recrutement des employeurs ont progressé de 18,7% en 2018, après une hausse soutenue en 2017 (+8,2 %), et ont représenté 2,35 millions d’embauches potentielles. Ce sont ainsi 370 000 projets de recrutement supplémentaires qui sont comptabilisés en cette année. Cette forte évolution s’explique par la nette progression du nombre d’établissements prévoyant d’embaucher : 25,9% des établissements ont déclaré avoir l’intention d’embaucher en 2018 contre 22,4 % en 2017, soit 3,5 points de plus. Plus de la moitié des recrutements (63,9%) sont envisagés en contrats durables (CDI ou CDD de six mois ou plus). Cette proportion est en nette progression par rapport à 2017 (+6,4 points). 

 

Les intentions d’embauche progressent dans tous les secteurs et sont particulièrement dynamiques dans la construction et l’industrie. Avec plus de 893 600 projets d’embauche, soit 100 400 projets de plus qu’en 2017 (+12,7%), le secteur des services aux particuliers représente 38,1% des intentions d’embauche en 2018 et demeure le premier recruteur.

Les intentions de recrutement dans le secteur des services aux entreprises poursuivent leur progression à un rythme soutenu de 22,5%, portées par le dynamisme du secteur du transport et entreposage (+32,4% par rapport à 2017) et celui des services scientifiques, techniques, administratifs et de soutien (+20,6%). Comme en 2017, la plus forte progression des intentions d’embauche est enregistrée dans le secteur de la construction, avec 141 900 projets, soit une hausse de 37,0% (contre +22,5% en 2017).

La deuxième plus forte hausse concerne l’industrie. Les besoins en main-d’oeuvre y sont en hausse de 27,4%. Les secteurs de la fabrication de matériel de transport (+49,7%) et de la métallurgie et des produits métalliques (+46,1%) sont particulièrement dynamiques.

 

Les intentions d’embauche progressent de 22,0% dans le commerce (soit près de 53 000 projets supplémentaires), avec une hausse particulièrement importante dans le commerce et la réparation automobile (+30,8% par rapport à 2017). Enfin, dans l’agriculture, les intentions d’embauche sont en hausse de 13,4%.